تماس باما

خدمات مشتریان

فلکه گاز، جنب کوچه آبشار
شیراز، ایران

 

938 48 824 021
customers@kaliumtheme.com

بین المللی

فرشته، کوچه 10، فرعی دوم، پلاک 21

تهران، ایران

 

438 48 324 021
hello@kaliumtheme.com

مطبوعات

نیاوران، کوچه 5

تهران، ایران

 

938 48 824 021
press@kalium.com